OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

ART RUBIKON z.s.

Dobnerova 1375/24a
779 00 Olomouc - Nová Ulice

IČ: 05798094, zapsané
Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou L 15705

Dodavatel není plátce DPH

 

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s dodavatelem kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen eshop).

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti ART RUBIKON z. s. (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením paragrafu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové adrese www.artrubikon.com (dále jen "webová adresa"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Vymezení pojmů:

Prodávající je společnost ART RUBIKON z.s., Dobnerova 1375/24a, 779 00 Olomouc - Nová Ulice, IČ: 05798094, zapsán L 15705/KSOS Krajským soudem v Ostravě. ART RUBIKON z.s. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky a poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.).

1.7 Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.8 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY /OBJEDNÁVKA/

2.1 Kupující podává dodavateli návrh na uzavření kupní smlouvy tím, že objedná zboží prostřednictvím kontaktního formuláře či přímo nakoupí v eshopu. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží, dochází k uzavření smlouvy, až když je objednávka potvrzena ze strany dodavatele. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany dodavatele nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Kupní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

2.2 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

2.3 Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

2.5.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží

2.5.4 informace o kupujícím (jméno, adresa fakturační a adresa doručení, kontakt telefonický a emailový).

2.6 Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu.

2.7 Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.8 U některého zboží nelze vzhledem k jeho velikosti, křehkosti či jiným skutečnostem využít možnosti zaslání Českou poštou a je nutné zboží vyzvednou osobně. Dodavatel je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat a náležitě s ním vyjednat podmínky prodeje.

 

3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY /ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY/

3.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

3.2  V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3.3 Vzhledem k povaze prodávaného zboží dodavatel doporučuje, aby kupující dobře zvážil koupi a v případě nejasností nebo pochybností upřednostnil komunikaci (osobní, emailovou, telefonickou) a vzájemnou dohodu s dodavatelem, aby tak předešel vracení zboží a výdajům časovým i finančním s tím spojených.

3.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu zakoupené zboží.

3.5 Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel buď:

 1. a) zaslat na adresu provozovny prodávajícího: ART Rubikon z.s. Dobnerova 1375/24a, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
 2. b) zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího: galerierubikon@seznam.cz
 3. c) vyřídit telefonicky na čísle Tel.: +420 724 386 294

3.6 Společnost ART Rubikon z.s. má na webu www.artrubikon.com formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (na této stránce dole). Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné nahlásit prodávajícímu číslo objednávky, na kterém jsou evidovány veškeré údaje nutné pro odstoupení od smlouvy, jako je identifikace kupujícího, druh zboží, množství zboží apod.

3.7 Zároveň dodavatel vrátí bez odkladu peněžní prostředky, které za toto zboží obdržel (kromě dodatečných nákladů kupujícího na vrácení zboží).

3.8 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.9 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá a bude možné zhodnotit stav zboží.

3.10 Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu, až do okamžiku odeslání zboží. Tomuto odstoupení vždy předchází domluva s kupujícím za účelem stanovení podmínek dalšího postupu.

3.11 V případě, že je zboží placeno předem na bankovní účet prodávajícího a dojde k jeho vrácení zpět prodávajícímu z důvodu nezastižení kupujícího, vyhrazuje si prodávající vzhledem k nákladům vynaloženým přepravní firmě za vrácení balíčku, postupovat dvěma způsoby:

1/ Po dohodě s kupujícím bude zboží odesláno znova, avšak až po uhrazení nově vzniklých přepravních nákladů předem na účet prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za to, že kupující zboží od přepravce nepřevzal.

2/ Objednávka bude stornována a kupujícímu bude vrácena kupní cena za zboží ponížená o vzniklé přepravní náklady zpět na bankovní účet. Kupující pak bude odkázán na nákup zboží v síti lékáren.

3.12 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY a DOPRAVA /PLATBA a ZASLÁNÍ ZBOŽÍ/

4.1 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na balné a poštovné. Zboží bude uhrazeno převodem dané částky na účet dodavatele, nebo v hotovosti při osobním předání zboží.

4.2 Zboží bude uhrazeno převodem dané částky na účet dodavatele, nebo v hotovosti při osobním předání zboží.

4.3 Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.

4.4 Dopravu zboží od dodavatele ke kupujícímu zajišťuje dodavatel, a to prostřednictvím České pošty (balík do ruky, balík na poštu).

4.5 Cena za dopravu včetně balného činí 200 Kč. Příplatek za dobírku je 90 Kč. Platba převodem a osobní vyzvednutí na prodejně zpoplatněno není. Kupující si vyhrazuje právo na úpravu ceny poštovného a balného v závislosti na povaze zasílaného zboží, jeho velikosti, křehkosti, apod. O předání zboží k přepravě bude zákazník informován ze strany dodavatele prostřednictvím emailu.

5 ZÁRUČNÍ DOBA

5.1 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

5.2 Záruční doba je stanovena občanským zákoníkem. Jako záruční list slouží faktura nebo prodejní doklad. Záruku dále není možné uplatnit v případě, že zboží bylo použito v rozporu s obvyklým používáním tohoto zboží.

  

6 REKLAMACE, VADNÉ PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.2  Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.7. Ustanovení uvedená v čl.6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, dle zákona č. 634/1992 Sb. 

  

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

7.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. 7.3 7.3 Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje v rozsahu: jméno, adresa, telefon a emailové spojení.

7.4 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu a kontrolním úřadům ČR.

7.8 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.9 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

7.10 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.11 Tyto údaje slouží jako podklad k tvorbě faktury, dále také pro usnadnění případných budoucích objednávek.

7.12 Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel zasílat emailem informace o novinkách.

7.13 Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

7.14 Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Více viz záložka GDPR na hlavní straně eshopu.

 

8 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

8.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy galerierubikon@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.2 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

8.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

8.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu paragrafu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

TYTO PODMÍNKY NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNE 26. 5. 2022

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a tuto změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.artrubikon.com. 

Formulář pro uplatnění reklamace, Formulář pro odstoupení od smlouvy