ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Art galerie Art Rubikonu a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Spolek ART RUBIKON z.s., se sídlem Dobnerova 1375/24a, 779 00 Olomouc - Nová Ulice. IČ: 05798094, (dále jen: „správce“).

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

 

Subjektem údajů, je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce uchovává v souladu s GDPR.

 

Kategorie zpracovaných osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, případně titul, datum narození.
 • Kontaktní údaje, pro komunikaci - telefonní číslo, e-mail, adresa, popř. adresy na sociální sítě.
 • Údaje o poskytovaných službách - specifikace, objem a cena poskytovaných služeb.
 • Přihlašovací údaje - v rámci uživatelských účtů, které si zakládáte na naší webové stránce.

 

Údaje o vašem chování na našich webových stránkách, které získáváme prostřednictvím cookies uložených ve Vašem webovém prohlížeči, zejména:

stránky, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, jak se pohybujete po našem webu včetně způsobu posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky a použitý prohlížeč.

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či zpracování registrace.

 

Správce zpracovává Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Správce dále může zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (pouze ak. titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail), které nebyly získány od Vás, pokud na tom má oprávněný zájem, a to zejména v souvislosti s realizací marketingových a otevřených akcí.

 

Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme u:

 • Zájemců o naši galerii, kteří navštíví naše stránky, kontaktují nás prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, e-mailem či prostřednictvím sociálních sítích.
 • Zájemců o spolupráci, kteří nás kontaktují prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webových stránkách, sociálních sítích či pracovních portálů.
 • Odběratelů našich newsletterů, kteří se přihlásili k jejich odběru na webových stránkách.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
 • podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů spojených s nabídkou našich služeb),
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Osobní údaje zpracováváme za účelem

 • vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,
 • informování klientů správce,
 • zasílání obchodních sdělení a učinění dalších marketingových aktivit.

 

Vaše osobní údaje uchováváme, abychom mohli zajistit poskytování služeb, platby za služby, reklamace služeb a plnění dalších požadavků, se kterými se na nás obrátíte.

 

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu; po uplynutí této doby mohou být údaje dál zpracovávány pouze v případě, že jste udělili nový souhlas,

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů jsou zaměstnanci Spolku Art Rubikon v rámci administrace, realizace výstav, zajištění běžných provozních činností, realizace marketingových činností, správy a údržby dat, splnění právních povinností i v oblasti účetnictví a daní, ekonomičtí a daňoví poradci správce, účetní správce, IT administrátoři a ostatní poradci.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracování osobních údajů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

 

Práva subjektu údajů

Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů přístup ke svým osobním údajům,

dle čl. 16 GDPR právo na opravu osobních údajů,

dle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů,

dle čl. 20 GDPR právo na přenositelnost údajů,

dle čl. 21 GDPR právo na námitku proti zpracování.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt odvolat písemně či elektronicky na adresu nebo e-mail správce.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů tímto prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Správce přijal vhodná organizační a technická opatření k řádnému zabezpečení osobních údajů.

 

Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů v listinné podobě, používá hesla a antivirové programy.

 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky v eshopu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami GDPR a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi GDPR zveřejní na své webové stránce.

 

Při shledání porušení svého práva je subjekt údajů oprávněn podat proti správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 6. 2021.